Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 199zł

Szukaj

Regulamin

§1 Definicje

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położone w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – sklep internetowy OVCZARNIA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ovczarnia.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedawca – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

OVCZARNIA Anna Pałyga z siedzibą pod adresem: ul. Stalowa 3/5 41-200 Sosnowiec

NIP: 6443088882 REGON: 383315267

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: OVCZARNIA Anna Pałyga ul. Stalowa 3/5 41 – 200 Sosnowiec
 2. Adres e – mail: ovczarnia@gmail.com
 3. Numer telefonu: + 48 511 150 174 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 17)

§3 Warunki ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczyć rzeczy wolne od wad.

§4 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- urządzenie z dostępem do Internetu

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e – mail.

§5 Zakupy w Sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru, metodę płatności za zamówienie oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

§6 Płatności

1. Za złożone zamówienie można zapłacić (w zależności od wyboru Kupującego):

- zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING Bank Śląski 18 1050 1360 1000 0097 1418 2996 OVCZARNIA Anna Pałyga ul. Stalowa 3/5 41-200 Sosnowiec);

- za pośrednictwem platformy płatniczej: Płatności Shoplo;

- za pomocą karty płatniczej (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoplo, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy 81 – 717, KRS: 0000320590

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metoda jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§7 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 - 2 dni robocze liczonego od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał kupujący:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e – mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymane oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedający nie zwróci kosztów dostarczenia Konsumentowi rzeczy w sytuacji, gdy ten zwraca jedynie część zakupionych towarów.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy:

 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które nie mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

§10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

- przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu. Wzór druku reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Jeżeli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedającego, na adres ul. Stalowa 3/5 41 – 200 Sosnowiec
 3. Jeżeli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e – mail wskazany w §2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§11 Dane osobowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

§12 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

……………………………………………

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………..

Adres Konsumenta: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Adresat: OVCZARNIA Anna Pałyga

Ul. Stalowa 3/5

41 – 200 Sosnowiec

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………

Data odbioru: …………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego, na który Sprzedający dokona zwrotu należności za zwracane produkty:

.........................................................................................................

.........................................................................................................


…………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)


Załącznik nr 2 do Regulaminu

……………………………………………

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………… E – mail ………………………………………………………………………

Adresat: OVCZARNIA Anna Pałyga

Ul. Stalowa 3/5

41 – 200 Sosnowiec

DRUK REKLAMACJI

 1. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)

Produkt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zakupu …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady/przyczyna reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Żądanie reklamującego* (wypełnia Klient):
 2. Wymiana na nowy
 3. Zwrot zapłaconej ceny
 4. Obniżenie zapłaconej ceny
 5. Nieodpłatna naprawa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)

 1. Warunki składania i uznania reklamacji.
 2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 1. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji.

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

(Data otrzymania reklamacji) (Podpis Sprzedawcy)

……………………………………………………………………..

(Data rozpatrzenia reklamacji)

Reklamacja została uznana / nie uznana* z następujących powodów: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt